بیداران

  

حسین قلم بر

سه شنبه 23 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد:۱۳۳۱ اهواز

شغل: مهندس برق

وضعیت خانوادگی:

نام پدر :

تاریخ دستگیری : اردیبهشت ۱۳۶۲

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی : حزب توده

تاریخ اعدام :شهریور ۱۳۶۷

زندان اوین

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0