برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد:

شغل: سرهنگ ارتش

وضعیت خانوادگی:

نام پدر :

تاریخ دستگیری: اردیبهشت ۶۲

محل دستگیری :

وابستگی سازمانی: حزب توده

تاریخ اعدام: شهریور ۱۳۶۷

زندان گوهردشت


© بیداران 2020 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS