بیداران

  

ساسان قندی

سه شنبه 23 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد: ۱۶دی ۱۳۳۷

شغل: لیسانس علوم سیاسی

وضعیت خانوادگی:

نام پدر :

تاریخ دستگیری : ۱۳۶۲

محل دستگیری :

وابستگی سازمانی: حزب توده

تاریخ اعدام : شهریور۱۳۶۷

زندان گوهردشت

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0