بیداران

  

داریوش کایدپور

سه شنبه 23 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد: ۱۰ خرداد ۱۳۳۱ مسجد سلیمان

شغل:

وضعیت خانوادگی: متاهل و یک فرزند

نام پدر: جمعه

تاریخ دستگیری: شهریور ۱۳۶۵

محل دستگیری:

وابستگی سازمانی: رزمندگان

تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷

زندان اوین

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0