برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد: ۱۰ خرداد ۱۳۳۱ مسجد سلیمان

شغل:

وضعیت خانوادگی: متاهل و یک فرزند

نام پدر: جمعه

تاریخ دستگیری: شهریور ۱۳۶۵

محل دستگیری:

وابستگی سازمانی: رزمندگان

تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷

زندان اوین


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS