بیداران

  

مرتضی کمپانی

سه شنبه 23 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد: ۶۷ ساله

شغل: متخصص کامپیوتر

وضعیت خانوادگی:

نام پدر :

تاریخ دستگیری : پائیز ۱۳۶۲

محل دستگیری :

وابستگی سازمانی: حزب توده

تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷

زندان گوهردشت

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0