برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد: ۶۷ ساله

شغل: متخصص کامپیوتر

وضعیت خانوادگی:

نام پدر :

تاریخ دستگیری : پائیز ۱۳۶۲

محل دستگیری :

وابستگی سازمانی: حزب توده

تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷

زندان گوهردشت


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS