برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد: ۱۳۲۹ ممسنی

شغل: دانشجو پتروشیمی دانشگاه شیراز

وضعیت خانوادگی: مجرد

نام پدر : ناصر

تاریخ دستگیری : مهر ۱۳۶۳

محل دستگیری : تهران/ترکیه

وابستگی سازمانی: فدائیان خلق بیانیه ۱۶ آذر

تاریخ اعدام: شهریور ۱۳۶۷

زندان اوین


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS