بیداران

  

ستار کیانی

سه شنبه 23 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد: ۱۳۲۹ ممسنی

شغل: دانشجو پتروشیمی دانشگاه شیراز

وضعیت خانوادگی: مجرد

نام پدر : ناصر

تاریخ دستگیری : مهر ۱۳۶۳

محل دستگیری : تهران/ترکیه

وابستگی سازمانی: فدائیان خلق بیانیه ۱۶ آذر

تاریخ اعدام: شهریور ۱۳۶۷

زندان اوین

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0