بیداران

  

کامبیز گل چوپان

سه شنبه 23 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد: ۱۳۲۸

شغل: دانشجو اصفهان

وضعیت خانوادگی:

نام پدر :

تاریخ دستگیری : ۱۳۶۳

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی: فدائیان خلق بیانیه ۱۶ آذر

تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷

زندان اوین

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0