بیداران

  

پروین گلی آبکناری

سه شنبه 23 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد: آبکنار

شغل: کارمند بانک

وضعیت خانوادگی: متاهل

نام پدر : کریم

تاریخ دستگیری : اواخر تیر ماه ۱۳۶۱

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی: راه کارگر

تاریخ خودکشی : ۱۵ آذر ۱۳۶۶

زندان اوین

خاوران ستون ۲۰ ردیف ۷۸

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0