برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد: آبکنار

شغل: کارمند بانک

وضعیت خانوادگی: متاهل

نام پدر : کریم

تاریخ دستگیری : اواخر تیر ماه ۱۳۶۱

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی: راه کارگر

تاریخ خودکشی : ۱۵ آذر ۱۳۶۶

زندان اوین

خاوران ستون ۲۰ ردیف ۷۸


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS