برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد: ۱۳۲۷ آبکنار

شغل: کارگر

وضعیت خانوادگی: متاهل ویک پسر

نام پدر : کریم

تاریخ دستگیری : تیرماه ۱۳۶۱

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی: راه کارگر

تاریخ اعدام : آبان ۱۳۶۲

زندان اوین

خاوران ستون ۸ ردیف ۸۶


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS