بیداران

  

روزبه گلی آبکناری

سه شنبه 23 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد: ۱۳۲۷ آبکنار

شغل: کارگر

وضعیت خانوادگی: متاهل ویک پسر

نام پدر : کریم

تاریخ دستگیری : تیرماه ۱۳۶۱

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی: راه کارگر

تاریخ اعدام : آبان ۱۳۶۲

زندان اوین

خاوران ستون ۸ ردیف ۸۶

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0