برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد: آبکنار

شغل:

وضعیت خانوادگی: متاهل

نام پدر : کریم

تاریخ دستگیری : اواخر تیر ماه ۱۳۶۱

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی: سازمان چریکهای فدائی خلق(اقلیت)

تاریخ خودکشی : خوردن سیانور بهنگام دستگیری


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS