بیداران

  

حسین لامعی

سه شنبه 23 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد:۲۰ شهریور۱۳۳۶ بهشهر

شغل: تراشکار

وضعیت خانوادگی:

نام پدر : علی

تاریخ دستگیری : آبان۱۳۶۵

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی : حزب توده

تاریخ اعدام :۱۱مهر ۱۳۶۷

زندان گوهردشت

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0