برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد: ۱۳۱۴ نوشهر

شغل: کارگر

وضعیت خانوادگی:

نام پدر :

تاریخ دستگیری:۱۷بهمن۱۳۶۱

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی: حزب توده

تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷

زندان اوین


صابر محمدزاده
تاريخ: 23 فوريه 2010
- خاوران مجازی
صابر محمدزاده
در اين سر فصل

© بیداران 2021 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS