برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد: ۱۳۰۴

شغل: افسر شهربانی

وضعیت خانوادگی:

نام پدر :

تاریخ دستگیری : بهمن ۱۳۶۱

محل دستگیری :

وابستگی سازمانی: حزب توده

تاریخ اعدام : ۲۹ تیر ۱۳۶۷

زندان

خاوران ستون ۵ ردیف ۲۰


رفعت محمد زاده(اخگر)
تاريخ: 23 فوريه 2010
- خاوران مجازی
رفعت محمد زاده(اخگر)
در اين سر فصل

© بیداران 2018 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS