برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد: ۱۳۰۴

شغل: افسر شهربانی

وضعیت خانوادگی:

نام پدر :

تاریخ دستگیری : بهمن ۱۳۶۱

محل دستگیری :

وابستگی سازمانی: حزب توده

تاریخ اعدام : ۲۹ تیر ۱۳۶۷

زندان

خاوران ستون ۵ ردیف ۲۰


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS