بیداران

  

محمد رضا کیمجانی

سه شنبه 23 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد:۱۳۳۵ اراک

شغل:

وضعیت خانوادگی:

نام پدر :

تاریخ دستگیری : ۱۳۶۵

محل دستگیری : وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت

تاریخ اعدام : شهریور۱۳۶۷

زندان

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0