برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد:۱۳۳۵ اراک

شغل:

وضعیت خانوادگی:

نام پدر :

تاریخ دستگیری : ۱۳۶۵

محل دستگیری : وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت

تاریخ اعدام : شهریور۱۳۶۷

زندان


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS