بیداران

  

فهیمه مرزبان

سه شنبه 23 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد:24 ساله

شغل: مهندس شیمی

وضعیت خانوادگی: متاهل

نام پدر :

تاریخ دستگیری :

محل دستگیری :

وابستگی سازمانی: رزمندگان

تاریخ اعدام : ۱۳۶۱

زندان اوین

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0