برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد:24 ساله

شغل: مهندس شیمی

وضعیت خانوادگی: متاهل

نام پدر :

تاریخ دستگیری :

محل دستگیری :

وابستگی سازمانی: رزمندگان

تاریخ اعدام : ۱۳۶۱

زندان اوین


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS