برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد:۱۳۳۲ تهران

شغل: دانشجو و معلم اخراجی

وضعیت خانوادگی: متاهل ویک دختر

نام پدر :

تاریخ دستگیری : مهر۱۳۶۵

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت

تاریخ اعدام: شهریور ۱۳۶۷

زندان


سیروس(پیروز) احیاء
تاريخ: 24 فوريه 2010
- خاوران مجازی
سیروس(پیروز) احیا
در اين سر فصل

© بیداران 2018 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS