بیداران

  

جعفر مقامی

چهار شنبه 24 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد:۱۳۳۷

شغل:خلبان

وضعیت خانوادگی:

نام پدر :

تاریخ دستگیری: پائیز ۱۳۶۰

محل دستگیری :

وابستگی سازمانی: سازمان پیکار

تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷

زندان اوین

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0