برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد:۱۳۳۷

شغل:خلبان

وضعیت خانوادگی:

نام پدر :

تاریخ دستگیری: پائیز ۱۳۶۰

محل دستگیری :

وابستگی سازمانی: سازمان پیکار

تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷

زندان اوین


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS