بیداران

  

قدرت الله مقیمی

چهار شنبه 24 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد:

شغل:پزشگ و افسر نیروی دریایی

وضعیت خانوادگی:

نام پدر :

تاریخ دستگیری : ۱۳۶۲

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی: حزب توده

تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷

زندان اوین

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0