بیداران

  

مسعود ملک زاده

چهار شنبه 24 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد: ۱۳۳۴

شغل:

وضعیت خانوادگی:

نام پدر: محمد

تاریخ دستگیری: اردیبهشت ۱۳۶۱

محل دستگیری: تهران

وابستگی سازمانی: رزمندگان

تاریخ اعدام :۳۰ بهمن ۱۳۶۱

زندان

خاوران ستون ۶ ردیف ۸۲

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0