برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد: ۱۳۳۴

شغل:

وضعیت خانوادگی:

نام پدر: محمد

تاریخ دستگیری: اردیبهشت ۱۳۶۱

محل دستگیری: تهران

وابستگی سازمانی: رزمندگان

تاریخ اعدام :۳۰ بهمن ۱۳۶۱

زندان

خاوران ستون ۶ ردیف ۸۲


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS