بیداران

  

مجید منبری

چهار شنبه 24 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد: ۱۰اردیبهشت ۱۳۳۷

شغل: دیپلم

وضعیت خانوادگی: مجرد

نام پدر :

تاریخ دستگیری: ۱۸ خرداد۶۲

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی : حزب توده

تاریخ اعدام: ۵شهریور۱۳۶۷

زندان گوهردشت

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0