برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد: ۱۰اردیبهشت ۱۳۳۷

شغل: دیپلم

وضعیت خانوادگی: مجرد

نام پدر :

تاریخ دستگیری: ۱۸ خرداد۶۲

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی : حزب توده

تاریخ اعدام: ۵شهریور۱۳۶۷

زندان گوهردشت


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS