بیداران

  

نادر مهربان

چهار شنبه 24 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد:۲اسفند ۱۳۳۱ رشت

شغل:کارمند رادیو و تلویزیون ایران

وضعیت خانوادگی: متاهل و یک پسر

نام پدر :

تاریخ دستگیری :۱۹اردیبهشت۶۲

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی: حزب توده

تاریخ اعدام: شهریور ۱۳۶۷

زندان گوهردشت

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0