بیداران

  

کیوان مهشید

چهار شنبه 24 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد:

شغل: مهندس

وضعیت خانوادگی:

نام پدر :

تاریخ دستگیری: اردیبهشت۶۲

محل دستگیری :

وابستگی سازمانی: حزب توده

تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷

زندان گوهردشت

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0