برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد:۱۳۳۳ کرمانشاه

شغل: دانشجو

وضعیت خانوادگی: متاهل

نام پدر :

تاریخ دستگیری : ۱۳۶۲

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی: سازمان چریکهای فدائی خلق(اقلیت)

تاریخ اعدام : ۸ شهریور ۱۳۶۳

زندان اوین

خاوران ستون ۱۲ ردیف ۹۱


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS