بیداران

  

نفیسه ناصری

چهار شنبه 24 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد:۱۳۳۳ کرمانشاه

شغل: دانشجو

وضعیت خانوادگی: متاهل

نام پدر :

تاریخ دستگیری : ۱۳۶۲

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی: سازمان چریکهای فدائی خلق(اقلیت)

تاریخ اعدام : ۸ شهریور ۱۳۶۳

زندان اوین

خاوران ستون ۱۲ ردیف ۹۱

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0