بیداران

  

منصور نجاتی

چهار شنبه 24 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد: 12 فروردین 1333 شاهین دژ

شغل:حسلبدار

وضعیت خانوادگی:متاهل و یک فرزند

نام پدر : علی

تاریخ دستگیری : 16 آبان 1364

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی : راه کارگر

تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷

زندان

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0