بیداران

  

لطیفه نعیمی

چهار شنبه 24 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد: ۱۳۳۷ شیراز

شغل: دانشجو/ پرستار

وضعیت خانوادگی: متاهل

نام پدر :

تاریخ دستگیری : ۲۶ فروردین ۱۳۶۲

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی: راه کارگر

تاریخ اعدام : ۹ مهر ۱۳۶۲

زندان اوین

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0