برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد: ۵ مهر۱۳۱۰ تهران

شغل:

وضعیت خانوادگی:

نام پدر : حبیب الله

تاریخ دستگیری :

محل دستگیری :

وابستگی سازمانی: حزب توده

تاریخ اعدام : ۲۹ تیر(شهریور) ۱۳۶۷

زندان اوین


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS