بیداران

  

حیدر نیکو

چهار شنبه 24 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد: ۱۳۳۶

شغل:

وضعیت خانوادگی:

نام پدر :

تاریخ دستگیری : بهمن ۱۳۶۲

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی : حزب توده

تاریخ اعدام : فروردین ۱۳۶۸

زندان گوهردشت

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0