برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد: ۱۳۳۶

شغل:

وضعیت خانوادگی:

نام پدر :

تاریخ دستگیری : بهمن ۱۳۶۲

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی : حزب توده

تاریخ اعدام : فروردین ۱۳۶۸

زندان گوهردشت


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS