بیداران

  

عباس هاشمی نژاد

چهار شنبه 24 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد:

شغل:افسر نیروی دریائی

وضعیت خانوادگی:

نام پدر :

تاریخ دستگیری : ۱۳۶۲

محل دستگیری :

وابستگی سازمانی: حزب توده

تاریخ اعدام : شهریور۱۳۶۷

زندان گوهردشت

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0