بیداران

  

وحید همت بلند

چهار شنبه 24 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد: ۱۳۴۰تهران

شغل: دیپلم

وضعیت خانوادگی: مجرد

نام پدر : یعقوب

تاریخ دستگیری : ۲ تیر ماه ۱۳۶۰

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت- جناح چپ

تاریخ اعدام : ۲۲ تیرماه ۱۳۶۰

زندان اوین

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0