برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد: ۱۳۴۰تهران

شغل: دیپلم

وضعیت خانوادگی: مجرد

نام پدر : یعقوب

تاریخ دستگیری : ۲ تیر ماه ۱۳۶۰

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت- جناح چپ

تاریخ اعدام : ۲۲ تیرماه ۱۳۶۰

زندان اوین


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS