بیداران

  

خلیل هوشیاری

چهار شنبه 24 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد: لنگرود

شغل:

وضعیت خانوادگی:

نام پدر :

تاریخ دستگیری : ۱۳۵۸

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت

تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷

زندان اوین

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0