برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد: 1335 آبادان

شغل:خانه دار

وضعیت خانوادگی: متاهل و یک فرزند دختر(همسر علی عجم)

نام پدر : غریب

تاریخ دستگیری : شهریور 1361

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی: سازمان پیکار

تاریخ اعدام : 6 اردیبشت 1362

زندان اوین

زندان

خاوران ستون ۸ ردیف ۸۳


© بیداران 2019 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS