بیداران

  

یوسف آبخون

چهار شنبه 24 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد:۱۳۳۷آمل

شغل:

وضعیت خانوادگی:

نام پدر :

تاریخ دستگیری : ۱۳۶۵

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی: راه کارگر

تاریخ اعدام : شهریور۱۳۶۷

زندان اوین

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0