برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد: ۱۳۰۵

شغل:

وضعیت خانوادگی:

نام پدر :

تاریخ دستگیری :

محل دستگیری :

وابستگی سازمانی: حزب توده

تاریخ اعدام : ۲۲ شهریور۱۳۶۶

زندان اوین


© بیداران 2018 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS