بیداران

  

خلیل ابرقویی

چهار شنبه 24 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد:۱۳۳۷مرودشت

شغل: افسر

وضعیت خانوادگی:

نام پدر :

تاریخ دستگیری: ۱۳ اردیبهشت۶۲

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی: حزب توده

تاریخ اعدام : شهریور۱۳۶۷

زندان گوهردشت

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0