برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد: ۳ اردیبهشت ۱۳۳۴ تبریز

شغل:

وضعیت خانوادگی: مجرد

نام پدر :

تاریخ دستگیری : ۸ تیرماه ۱۳۶۰

محل دستگیری: تهران

وابستگی سازمانی: گروه ستاره سرخ

تاریخ اعدام: ۸ شهریور۱۳۶۰

زندان اوین


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS