بیداران

  

اکبر آقباشلو

چهار شنبه 24 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد: ۳ اردیبهشت ۱۳۳۴ تبریز

شغل:

وضعیت خانوادگی: مجرد

نام پدر :

تاریخ دستگیری : ۸ تیرماه ۱۳۶۰

محل دستگیری: تهران

وابستگی سازمانی: گروه ستاره سرخ

تاریخ اعدام: ۸ شهریور۱۳۶۰

زندان اوین

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0