بیداران

  

عادل روز دار

چهار شنبه 24 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد: ۱۳۳۵

شغل: دندان پزشگ

وضعیت خانوادگی:

نام پدر :

تاریخ دستگیری : تیر ۱۳۶۲

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی: حزب توده

تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷

زندان اوین/گوهردشت

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0