برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد:

شغل: تکنسین ساختمان

وضعیت خانوادگی:

نام پدر :

تاریخ دستگیری: ۱۳۵۹

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی: چریکهای فدائی خلق

تاریخ اعدام : شهریور۱۳۶۰

زندان اوین


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS