بیداران

  

عباس کاتوزیان

چهار شنبه 24 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد:

شغل: تکنسین ساختمان

وضعیت خانوادگی:

نام پدر :

تاریخ دستگیری: ۱۳۵۹

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی: چریکهای فدائی خلق

تاریخ اعدام : شهریور۱۳۶۰

زندان اوین

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0