بیداران

  

جلیل جباری

چهار شنبه 24 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد:

شغل:

وضعیت خانوادگی:متاهل دو فرزند

نام پدر :

تاریخ دستگیری : ۱۳۶۵

محل دستگیری :

وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت

تاریخ اعدام : شهریور۱۳۶۷

زندان

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0