بیداران

  

علی اصغر آراسته

چهار شنبه 24 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد:۱۳۳۲قصرشیرین

شغل: معلم/ کارگر

وضعیت خانوادگی:

نام پدر :

تاریخ دستگیری:۱۳۶۵

محل دستگیری : کرمانشاه

وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت

تاریخ اعدام: شهریور۱۳۶۷

زندان گوهردشت

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0