بیداران

  

پرویز الهی

چهار شنبه 24 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد:۱۳۳۱تهران

شغل:

وضعیت خانوادگی: متاهل

نام پدر :

تاریخ دستگیری: ۱۳۶۵تابستان

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت

تاریخ اعدام: شهریور۱۳۶۷

زندان

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0