بیداران

  

حسن دشت آرا

چهار شنبه 24 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد: ۱۴ مهر ۱۳۳۳- تهران

شغل: مهندس معدن دانشگاه فنی تهران

وضعیت خانوادگی: متاهل و دو پسر

نام پدر :

تاریخ دستگیری: شهریور ۱۳۶۵

محل دستگیری : ؟

وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت

تاریخ اعدام: شهریور۱۳۶۷

زندان

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0