بیداران

  

نادر صلواتی

چهار شنبه 24 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد:

شغل: وضعیت خانوادگی: متاهل

نام پدر :

تاریخ دستگیری: ۱۳۶۵

محل دستگیری :

وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت

تاریخ اعدام: شهریور۱۳۶۷

زندان

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0