بیداران

  

جهانگیر فتحی

چهار شنبه 24 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد:۱۳۲۱ مغان

شغل: وکیل دادگستری

وضعیت خانوادگی:

نام پدر :

تاریخ دستگیری: ۱۳۶۵

محل دستگیری :

وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت

تاریخ اعدام: شهریور۱۳۶۷

زندان

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0