بیداران

  

حسین قاسم نژاد

چهار شنبه 24 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد:

شغل: کارگر خیاط

وضعیت خانوادگی:

نام پدر :

تاریخ دستگیری: تابستان۱۳۶۵

محل دستگیری :

وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت

تاریخ اعدام: آذر ماه ۱۳۶۷

زندان گوهردشت

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0