بیداران

  

سعید کاظمی

چهار شنبه 24 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد: ۱۳ فروردین ۱۳۳۸ تهران

شغل: دانشجوی مهندسی متالورژی علم و صنعت

وضعیت خانوادگی: متاهل و یک دختر

نام پدر : اسماعیل

تاریخ دستگیری: تابستان ۱۳۶۵

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت

تاریخ اعدام: شهریور۱۳۶۷

زندان اوین

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0