بیداران

  

حسن نوربخش

چهار شنبه 24 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد:۱۳۳۶

شغل: دانشجو رشته کامپیوتر

وضعیت خانوادگی: متاهل و یک فرزند

نام پدر :

تاریخ دستگیری: شهریور۱۳۶۵

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت

تاریخ اعدام: شهریور۱۳۶۷

زندان اوین

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0