بیداران

  

سیامک ملکی

چهار شنبه 24 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد: تهران

شغل: دانشجوی اخراجی

وضعیت خانوادگی:

نام پدر :

تاریخ دستگیری: آبان۱۳۶۴

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت

تاریخ اعدام: شهریور۱۳۶۷

زندان

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0