برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد:دی ماه 1334

شغل: دانشجو

وضعیت خانوادگی: مجرد

نام پدر: حسن

تاریخ دستگیری:دی ماه ۱۳۶2

محل دستگیری: تهران

وابستگی سازمانی: سازمان چریکهای فدائی خلق(اقلیت)

تاریخ اعدام : به احتمال قوی۷شهریور ۱۳۶۷

به احتمال قوی زندان اوین

احتمالا در گورهای جمعی خاوران


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS