بیداران

  

محمد صبوری گرگری

چهار شنبه 24 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد: یکم شهریور۱۳۳۸، تهران

شغل:

وضعیت خانوادگی: مجرد

نام پدر : ابوالقاسم

تاریخ دستگیری : ۱۳۶۲

محل دستگیری: تهران

وابستگی سازمانی: وحدت انقلابی (و مرکزیت رزم انقلابی)

تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷

زندان اوین

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0