برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد: یکم شهریور۱۳۳۸، تهران

شغل:

وضعیت خانوادگی: مجرد

نام پدر : ابوالقاسم

تاریخ دستگیری : ۱۳۶۲

محل دستگیری: تهران

وابستگی سازمانی: وحدت انقلابی (و مرکزیت رزم انقلابی)

تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷

زندان اوین


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS