بیداران

  

فرشید راجی

شنبه 5 ژوئن 2010

تاریخ و محل تولد:۱۳۴۱ الیگودرز

شغل: دیپلمه بیکار

وضعیت خانوادگی: مجرد

نام پدر : علی

تاریخ دستگیری : اول مهرماه ۱۳۶۰

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی:چریکهای فدائی خلق

تاریخ اعدام : ۱۷مهرماه ۱۳۶۰

زندان اوین

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0