برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد:۱۳۴۱ الیگودرز

شغل: دیپلمه بیکار

وضعیت خانوادگی: مجرد

نام پدر : علی

تاریخ دستگیری : شهریور ۱۳۶۰

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی:

تاریخ اعدام : مهر ۱۳۶۰

زندان تهران


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS